SAYIN HALK SESİ  SİTESİ YETKİLİSİ

 

  • Yetkilisi olduğunuz internet sitesinde, HALK SESİ web adresinde, hakkımda ekte sunulan haber yapılmış olup, bu haberin gerçekle ilgisi olmadığı gibi, ileride telafisi imkansız şekilde kişilik haklarımı rencide etmektedir.
  • Bilindiği üzere, 5651 sayılı Kanun’ un 4. maddesine göre,“İçe­rik sağ­la­yı­cı, in­ter­net or­ta­mın­da kul­la­nı­ma sun­du­ğu her tür­lü içe­rik­ten so­rum­lu­dur. İçe­rik sağ­la­yı­cı, bağ­lan­tı sağ­la­dı­ğı baş­ka­sı­na ait içe­rik­ten so­rum­lu de­ğil­dir. An­cak, su­nuş bi­çi­min­den, bağ­lan­tı sağ­la­dı­ğı içe­ri­ği be­nim­se­di­ği ve kul­la­nı­cı­nın söz ko­nu­su içe­ri­ğe ulaş­ma­sı­nı amaç­la­dı­ğı açık­ça bel­li ise ge­nel hü­küm­le­re gö­re so­rum­lu­dur.”hükmü mevcut olup, aynı zamanda TCK’ nın 125. maddesine göre de bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rendice edebilecek nitelikte somut bir fiil isnat etmek suretiyle saldıran kişinin 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır.
  • İn­ter­net  Or­tamın­da   Ya­pı­lan Yayın­la­rın    Dü­zen­len­me­si   Ve Bu Ya­yın­lar Yo­luy­la İşle­nen Suçlar­la Mü­ca­de­le Edil­me­siHakkın­daki 5651 sayılı Kanun’ un 9. maddesine göre içerik nedeniyle hakları ihlal olan kişi, aşağıda yer alan haklara sahip olup çeşitli taleplerde bulunabilir:

 

(1) İçe­rik ne­de­niy­le hak­la­rı ihlâl edil­di­ği­ni id­dia eden ki­şi, içe­rik sağ­la­yı­cı­sı­na, bu­na ula­şa­ma­ma­sı ha­lin­de yer sağ­la­yı­cı­sı­na baş­vu­ra­rak ken­di­si­ne iliş­kin içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­nı ve ya­yın­da­ki kap­sa­mın­dan faz­la ol­ma­mak üze­re ha­zır­la­dı­ğı ce­va­bı bir haf­ta sü­rey­le in­ter­net or­ta­mın­da ya­yım­lan­ma­sı­nı is­te­ye­bi­lir. İçe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı ken­di­si­ne ulaş­tı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren iki gün için­de, ta­le­bi ye­ri­ne ge­ti­rir. Bu sü­re zar­fın­da ta­lep ye­ri­ne ge­ti­ril­me­di­ği tak­dir­de red­de­dil­miş sa­yı­lır.

(2) Ta­le­bin red­de­dil­miş sa­yıl­ma­sı ha­lin­de, ki­şi on ­beş gün için­de yer­le­şim ye­ri sulh ce­za mah­ke­me­si­ne baş­vu­ra­rak, içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­na ve ya­yın­da­ki kap­sa­mın­dan faz­la ol­ma­mak üze­re ha­zır­la­dı­ğı ce­va­bın bir haf­ta sü­rey­le in­ter­net or­ta­mın­da ya­yım­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­me­si­ni is­te­ye­bi­lir. Sulh ce­za hâki­mi bu ta­le­bi üç gün için­de du­ruş­ma yap­mak­sı­zın ka­ra­ra bağ­lar. Sulh ce­za hâki­mi­nin ka­ra­rı­na kar­şı Ce­za Mu­ha­ke­me­si Ka­nu­nu hü­küm­le­ri­ne gö­re iti­raz yo­lu­na gi­di­le­bi­lir.

(3) Sulh ce­za hâ­ki­mi­nin ke­sin­le­şen ka­ra­rı­nın, bi­rin­ci fık­ra­ya gö­re ya­pı­lan baş­vu­ru­yu ye­ri­ne ge­tir­me­yen içe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­sı­na teb­li­ğin­den iti­ba­ren iki gün için­de içe­rik ya­yın­dan çı­ka­rı­la­rak ha­zır­la­nan ce­va­bın ya­yım­lan­ma­sı­na baş­la­nır.

(4) Sulh ce­za hâki­mi­nin ka­ra­rı­nı bu mad­de­de be­lir­ti­len şart­la­ra uy­gun ola­rak ve sü­re­sin­de ye­ri­ne ge­tir­me­yen so­rum­lu ki­şi, al­tı ay­dan iki yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır. İçe­rik ve­ya yer sağ­la­yı­cı­nın tü­zel ki­şi ol­ma­sı ha­lin­de, bu fık­ra hük­mü ya­yın so­rum­lu­su hak­kın­da uy­gu­la­nır.

 

4-Halen yayınlamakta olduğunuz http://www. halksesi.com/paralel-operasyon-ona-da-sicradi/com/ sayfasında yer alan paralel yapıya operasyon ile ilgili hakkımda yapılan haberin kişisel, ticari ve siyasi itibarımın zedelenmesine yol açtığı ortada olup, uzaktan yakından ilgi ve alakamın olmadığı bu paralel yapılanma ile adımın aynı yerde geçirilmesi dahi beni rahatsız etmektedir. İş bu talebin tarafınıza tebliği tarihinden itibaren iki gün içerisinde;

 

  1. a)İlgili haberin yer aldığı web sayfasındaki içe­ri­ğin ivedi olarak ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­nı,

 

  1. b)Gerek ticari, gerek siyasi gerekse kişisel itibarının iadesi için söz konusu web sayfasına ait ana sayfa üzerinden yayınlanan haberle ilgili olarak ekte sunulan cevap hakkına ilişkin yazının yayınlanarak, kamuya yayın yoluyla duyurulmasının sağlanmasını ve yayınlanacak yazının sitenizde en az 7 gün kalmasını,

 

c)Aksi takdirde, içe­ri­ğin ya­yın­dan çı­ka­rıl­ma­sı­na ve tarafımızca ha­zır­la­nacak  iade-i itibar  yazısının bir haf­ta sü­rey­le in­ter­net or­ta­mın­da ya­yım­lan­ma­sı­na ka­rar ve­ril­me­si­ için yasal yollara başvurulacağı gibi, TCK’ nın ilgili ceza hükümleri gereğince ve hukuk mahkemesi nezdinde tüm dava ve talep haklarının kullanılacağını, bu hususlarda yapılacak tüm masrafların tarafınıza yükletileceğini saygılarımızla bildiririz.

 

Mustafa ERKAN

 

 

 

Cevap hakkım:

“32 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığında çalışıyorum. 1994 yılından itibaren ilçe müftüsü, il müftü yardımcısı, son üç yıldır da İl Müftüsü olarak görev yapmaktayım. Paralel yapı ile hiçbir zaman uzak yakın ilişkim olmadığı gibi, fikri yakınlığım da olmamıştır.

Yüce Rab’bime, Milletime, Devletime sadakatim ve bağlılığım, sebeb-i hayatımdır.

Onurum, şerefim ve haysiyetim ile yaşamak ve görev yapmak vazgeçilmez değerimdir.

“Yüce Rabbimin Dinimize, Milletimize ve Devletimize ihanet etmeye kalkışanlara fırsat vermemesi” duam her zaman ki niyazımdır.

Şahsımı töhmet altında bırakmaya yönelik olarak üretilmiş, Kurumuma ve kurum kimliğime zarar veren gerçek dışı, iftira niteliğindeki haberleri kamuoyu vicdanına havale ediyorum.

 

SOSYAL AĞLARDA PAYLAŞ :

YORUM YAP

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
500 Internal Server Error

Internal Server Error

The server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your request.

Please contact the server administrator at [email protected] to inform them of the time this error occurred, and the actions you performed just before this error.

More information about this error may be available in the server error log.

sinop güvenlik sinop güvenlik kamera sinop şömine sinop samsun şömine