MAGAZİN

Mecliste görüşüldü

                                  SİNOP BELEDİYESİ MAYIS AYI MECLİS KARARLARI  
          

            Belediyemiz Meclisinin 2022 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısında Gündemin 1.maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/04/2022 tarih ve 31105704-020-E.112584/965 sayılı teklifi ile, Şahin Planlama Limitet Şirketi tarafından hazırlanan ve İller Bankası Anonim Şirketi tarafından değerlendirme raporu ve revizelerine yönelik düzeltmeleri yapılan, İlimiz Merkez 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulamalı taslak İmar Planının Şahin Planlama Limitet Şirketi tarafından hazırlanan ve İller Bankası Anonim Şirketi onaylanması talebi Meclisçe incelendi.

                                    DURUM GÖRÜŞÜLDÜ                 : İller Bankası Anonim Şirketi kontrolünde Şahin Planlama Limitet Şirketi tarafından hazırlanan, 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama taslak  İmar Planları ile ilgili, Meclis Üyeleri tarafından 4 gün süre ile yapılan Meclis Toplantılarında bölge bölge incelemeler sonucunda tespit edilen ve aşağıda madde madde  sıralanan konuların, Şehrin genelinde yapılaşmaya yön verilerek üretilen plan kararlarının mekana yansımış olması nedeniyle, oluşan kent silüetinin korunabileceği bazı alanlarda devam ettirilebilmesi adına, Mekansal Planlar Yapım yönetmeliğine, şehircilik ilkelerine , 3194 Sayılı İmar Kanununa, 3621 Sayılı Kıyı Kanunu ve Yönetmeliklerine, 1/25000 ölçekli çevre düzeni planına uygun olduğu düşünüldüğünden,değerlendirilmek üzere İller Bankası  Anonim Şirketine gönderilmesine Meclisçe oybirliği ile karar verildi.

1-) Ordu Mahallesi, 156 ada, 24,25,30 parselleri içeren alanının Emsal:1.2olarak güncellenmesi,
2-) Ordu Mahallesi 1252 parsel ve 145 Ada 28 no.lu parselin arasında, planda “otel alanı” olarak fonksiyonlandırılmış yapı adasını ikiye bölen 2020 planındaki yol aksının ada içerisinde 1/25000 ölçekli plana uygun fonksiyon değişikliğine gidilmeden, 7 mt lik yolun yeniden önerilmesi,
3-) Korucuk Mahallesi, 226 ada içerisinde yer alan karayolu kamulaştırması sonucu oluşmuş yol aksı boyunca karayoluna cepheli parsellerde, E=0.75 Yençok=9.50m olarak düzenlenmiş TİCK planlama kararının, eski plan hakkında olduğu gibi fonksiyon korunarak 0,35-1,05 olarak güncellenmesi,

4-) 21 ve 35 nolu dere güzergahlarının güncel kurum görüşüne göre düzeltilmesi,

5-) Korucuk Mahallesi, 300 ada, 6 parsel güneyindeki karayolu kamulaştırma sınırının güncel kurum görüşüne göre yenilenmesi(eski plandaki hali gibi güncellenmesi)

6-) Gelincik Mahallesi , Gelincik Camiinin önünden geçen yol güzergahı üzerinde yer alan yapı adalarında arazi kotlarının irdelenerek, mania planı yüzünden 2 kata düşürülen alanlarda eski plan hakkının geri verilmesi,

7-) Gelincik Mahallesi,581 ada,5 parselin mülkiyeti ile uyumlu yapı adası sınırının yeniden düzenlenmesi,

8-) Gelincik Mahallesi,489 ada, 5 nolu parsel ve kuzeybatısındaki yapı adasının eski plan hakkı olan 2 kat TİCTK fonksiyonu verilmesi,(öneri planda ayrık 3 kat -TAKS:0,40-KAKS:1,20)
9-) Antik Otelin kıyı kısmında “Günübirlik “ olan fonksiyonun “Otel Alanı “ olarak değiştirilmesi,

10-) Bostancılı Mahallesi, 107 adanın olduğu bölgede Tescilli Çeşmenin ve Koruma Alanının işlenmesi,

11-) Bostancılı Mahallesi, 107 adanın olduğu bölgede günübirlik ve park alanının arasında “7 mt”lik yollar önerilmesi,

12-) Bostancılı Mahallesi, 145 ve 146 adanın olduğu bölgedeki TİCK adalarında “12 mt” lik yola cepheli parsellerde TİCK fonksiyonun korunması, yapı adalarının güney cephesindeki 10 mt yol dikkate alınarak o bölgede ticaret fonksiyonu olmayacağı düşünülerek parsel mülkiyetleri dikkate alınarak yapılaşma koşulları değiştirilmeden Ayrık Nizam-3 kat-“TAKS:0,35-KAKS:1,05” konut fonksiyonu önerilmesi,

13-) Bostancılı Mahallesi,Motel CD nin de içerisinde yer aldığı alanda 1999/128 Esas, 2000/141 Karar No.lu mahkeme kararı dikkate alınarak 1994 meclis kararıyla onaylanmış yapılaşma koşullarının geri verilmesi,

14-) Dibekli Mahallesi içerisinde yer alan iki köprü arasında kalan, Belediye mücavir alan sınırı  dışında kaldığında plan kapsamı dışında bırakılan alanda, Belediye sınırları içerisinde yer alan kısımda eski plan gösterimlerinin mevcut yapılaşma koşulları kabul edilerek plan kararı getirilmesi,
15-) Havalimanı alanı içerisinde kalan tescilli sütunun işlenmesi,

16-) Yeni Mahalle,738 ada da mevcut yapılaşma dikkate alınarak eski plan hakkı olan “Bitişik Nizam-5 Kat” önerilmesi,

17-) Yeni Mahalle,739 ada da mevcut yapılaşma dikkate alınarak eski plan hakkı olan “Bitişik Nizam-6 Kat” önerilmesi,

18-) Yeni Mahalle,745 ada da mevcut yapılaşma dikkate alınarak “Bitişik Nizam da planda gösterilen çekmelerin kaldırılması,

19-) Yeni Mahalle,749 adanın Enver Bahadır Caddesine bakan cephesinde “Bitişik Nizam-7 Kat-TİCK” arka cephede “Bitişik Nizam-5 Kat-TİCK” yapılaşma hakkının verilmesi,

20-) Zeytinlik Mahallesi, 181 ada da mevcut yapılaşma dikkate alınarak eski plan hakkı olan “Ayrık Nizam-5 Kat” önerilmesi,

21-) Zeytinlik Mahallesi, 714 ada da önerilen yeşil bantın mevcut yapılar dikkate alınarak kaldırılarak bölge genelinde yol kenarında önerilen “Ayrık Nizam-2 Kat-TAKS:0,30-KAKS:0,60″konut fonksiyonuna çevrilmesi,

22-) Zeytinlik Mahallesi, 434 ada da mevcut yapılaşma dikkate alınarak eski plan hakkı olan “Ayrık Nizam-TAKS:0,35-KAKS:0,70-Konut Alanı” önerilmesi

23-) Ada Mahallesi, Yesari Baba Türbesinin olduğu yapı adasında yapı adası sınırının tescilli eser sınırına getirilmesi,

24-) Ada Mahallesi,647 adanın olduğu yapı adasında eski plan hakkının (ruhsata esas İmar Durumunda da belirtilen) Ayrık Nizam-6 Kat TAKS: 0,30-KAKS:1,80 verilmesi ayrıca bu alanda Seyitbilal Türbesi Koruma alanı sınırı dikkate alınarak yapı adasının yeniden düzenlenmesi,

25-) Ada Mahallesi, 642 ada içerisinde Şehit Halil Özdoğru Okulunun güneybatısında kalan alanda “Ayrık Nizam-5 Kat-TAKS:0,35-KAKS:1,75 Konut Alanı” olarak ayrılan  yapı adasının o bölgedeki yol güzergahı boyunca yapılaşmanın bitişik nizam olarak teşekkül etmesi ve söz konusu ada içerisinde Bitişik nizama göre parselasyon işlemlerinin  yapılmış olması nedeniyle Bitişik Nizam-5 Kat-Konut Alanı olarak önerilmesi,

26-) Ada Mahallesi,485 ada, 1 nolu parselde eski plan hakkı ve üzerindeki mevcut yapılaşmaya uygun “Bitişik Nizam-5 Kat” Konut Alanı fonksiyonu verilmesi ve planda gösterilen çekmenin kaldırılması,

27-) Ada Mahallesi 312 Ada 1 parselde önerilen “Ticaret Alanı” nın eski plan hakkındaki sınırlar korunmak kaydıyla “Emsal:1,75-Yençok:15,50 mt-Konut Alanı”na çevrilmesi,
28-) Zeytinlik Mahallesi içerisinde yer alan gelişme konut alanında kalan 685 ada da önerilen Ayrık Nizam 6 kat-TAKS:0,30-KAKS:1,80 –TİCK yapılaşma koşullarının ada sınırları değiştirilmeksizin ada ortalarından ifraz hattı geçirilerek yolun alt tarafında kalan kısma Ayrık Nizam-5 Kat-TAKS:0,30-KAKS:1,50- Konut Alanı, üst kısmına ise Ayrık Nizam 6 kat-TAKS:0,30-KAKS:1,80 –TİCK  önerilmesi,

29-) Zeytinlik Mahallesi içerisinde yer alan gelişme konut alanında Emsal:1,40 Konut Alanı olarak önerilen bölgede 7 mt lik yolların tamamının 10 mt ye çıkarılması,

30-) Zeytinlik Mahallesi içerisinde yer alan gelişme konut alanında kalan 685 ada, 27 parselin olduğu bölgede yer alan “Ortaokul Alanı” nın o parselin %45 lik terki de düşünülerek o bölge içerisinde eski planda Park Alanı olarak tanımlanmış öneri planda ise Emsal:1,40-Yençok:12,50 mt-Konut Alanı olarak planlanmış alana kaydırılarak, parsele %55 oranında  bölge genelindeki yapılaşma hakkı olan Emsal.1,40 Yençok:12,50 mt olarak önerilmesi,-(ortaokul alanı yüz ölçümü13.496 m2)

31-) Zeytinlik Mahallesi, 427 ada içerisinde oluşmuş mevcut teşekkülde dikkate alınarak parsel mülkiyetleri esas alınarak yapı adası sınırının yeniden oluşturulması,

32-) Zeytinlik Mahallesi içerisinde yer alan 689 ve 695 adalardaki otel alanlarının kıyıya komşu bölgelerinde önerilen Günübirlik fonksiyonun Otel Alanına çevrilmesi,

33-) Zeytinlik Mahallesi,698 ada,1 nolu parsele mevcut yapılaşma ve eski plan hakkı gözetilerek Emsal:1,75-Yençok:15,50mt yapılaşma koşulları önerilmesi,(Rüya Evleri)

34-) Korucuk Mahallesi,118 ada,18 nolu parselde önerilen İlkokul Alanı nın eski plandaki Park Alanı büyüklüğünde önerilmesi, geriye kalan alanın “İlkokul Alanı” olarak önerilmesi (yaklaşık 2.000 m²),

35-) Bostancılı Şehir Stadının altında 271 ada ,84 nolu parselin içerisinde olduğu yapı adasında (A-2-TAKS:0,25-KAKS:0,50) Konut olarak önerilen alanda bölge geneliyle uyumlu TAKS:0,40, KAKS:0,80 e çevrilmesi.

36-) Gelincik Mahallesi sınırları içerisinde ekli haritada işaretlenmiş alanda mevcut yol güzergahı boyunca yapılaşma tamamlandığından, yol genişliğinin 15 mt den 10 mt ye düşürülmesi.
37-) Bostancılı Mahallesi, 107 ada,74 nolu parsel de kıyı kanunu gereği “Günübirlik Tesis” olarak gösterilen alanda, eski planda olduğu gibi mahkeme kararına istinaden mevcut konut hakkının korunması-A2 TAKS:0,25-KAKS:0,50

38-) Dibekli Mahallesi, Belediye arıtma tesisinin olduğu bölgede, mevcut binaların korunarak plana işlenmesi,

Belediyemiz Meclisinin 2022 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısında Gündemin 2.maddesinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 22/04/2022 tarih ve 65370390-020-E.112354/195
sayılı teklifi ile, 17 Nisan 2022 tarih ve 318123 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikle B3 grubundaki Belediyemiz kadroları ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun
49. Maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10.ve 11. Maddelerine göre hazırlanmış bulunan
Kadro Cetvellerinin onaylanması Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ: 17 Nisan 2022 tarih ve 318123 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelikle B3 grubundaki Belediyemiz kadroları ve 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 49. Maddesi ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10.ve 11. Maddelerine göre hazırlanmış
bulunan Kadro Cetvellerinin onaylanmasına Meclisçe oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz Meclisinin 2022 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısında Gündemin 3. maddesinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/04/2022 tarih ve 21559232-020-E.112582/414 sayılı teklifi
ile, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 64.maddesi uyarınca Belediyemizin 2021 yılı Kesin Hesabı talebi ile ilgili Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan rapor okundu. Konu Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ: Belediyemizin 2021 yılı Kesin Hesabının Gider Kısmının 87.122.798,94-TL. Gelir Kısmının 93.496.272,38-TL. olarak onaylanmasına, 5393 Sayılı
Belediye Kanununun 64.maddesi gereği Meclisçe oybirliği ile karar verildi.

Belediyemiz Meclisinin 2022 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısında Gündemin 4.maddesinde yer alan Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 29/04/2022 tarih ve 38911599-020-E.112706/67 sayılı teklifi ile,
TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK A.Ş’nin 2464 sayılı Belediye Gelirleri kanunun 97. Maddesi dayanak gösterilerek düzenlenen
“Gelir Tarife Cetveli”nin 48. Maddesi üzerinden hesaplanan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ücretinde indirime gidilmesi talebi Meclisçe incelendi.

DURUM GÖRÜŞÜLDÜ : TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK A.Ş tarafından Belediyemize yapılan müracaatla, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunun  97. Maddesi dayanak
gösterilerek düzenlenen Belediyemizce 2022 yılı için uygulamaya konulan Harç ile  Ücret Tarife Cetvelinin 48. maddesi  üzerinden hesaplanan İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı ücretinde indirime
gidilmesi talep edilmektedir.
Konu ile ilgili Meclisçe yapılan incelemede, indirim talep eden TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK A.Ş’nin kamu yararına faaliyet gösterdiği düşünüldüğünden,
Zincir Marketlere uygulanan tarifenin sadece TK TARIM KREDİ PAZARLAMA VE MARKETÇİLİK A.Ş’ne has olmak üzere Açılış Ruhsatı Harçlarının,
Harç ile Ücret Tarife Cetvelinde düzenlenen G maddesinde belirlenen rakamlar üzerinden hesaplanmasına Meclisçe oyçokluğu ile karar verildi.
(Alınan Karara Meclis Üyeleri Fuat AYDIN ve Hasan DEMİR ücretlerinin düşürülmesine karşı olduklarından Çekimser oy, Meclis Üyesi Ahmet OZAN yine aynı gerekçe ile ret oyu verdi.)

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu